Author admin

กิจกรรม
0

รายชื่อผลงานวิชาการที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความวิชาการ และน าเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ (MCU101 CONGRESS I) เรื่อง “พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันที่…

Uncategorized
0

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลศพ จ.อ.สมาน กุนัน ณ ศาลาวัดบ้านหนองคู บ้านหมู่ 3 ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

1 2 3 6