Author admin

Uncategorized
0

บูรพาจารย์ รูปที่   ๑ พระราชปรีชาญาณมุนี  (พุทธา  สิริวุฑฺโฒ) พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๒ บูรพาจารย์ รูปที่   ๒ พระราชพรหมจริยคุณ (อุทธีร์  อคฺคจิตฺตมหาเถร )…

ประชาสัมพันธ์
0

ที่อยู่หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เลขที่  ๒๕๒  ตำบลนิเวศน์  อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕๑๗๐ เบอร์โทรศัพท์ภายใน โทร. ๐-๔๓๕๖-๙๕๑๗  Fax. ๐-๔๓๕๖-๙๔๘๗  …