Author admin

เกี่ยวกับวิทยาลัยสงฆ์
0

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๔๐ พระราชปรีชาญาณมุนี (พุทธา สิริวุฑฺโฒ) เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าอาวาสวัดบูรพาภิราม (พระอารามหลวง) ในขณะนั้น ได้มีโอกาสร่วมงานกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะเป็นองค์อุปถัมภ์และในฐานะเป็นสังฆบิดรของคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด มีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมให้ศิษยานุศิษย์ จากจังหวัดร้อยเอ็ด…

เกี่ยวกับวิทยาลัยสงฆ์
0

สุภาษิต           ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต แปลว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก ปรัชญา           จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม ปณิธาน           ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง…

Uncategorized
0

บูรพาจารย์ รูปที่   ๑ พระราชปรีชาญาณมุนี  (พุทธา  สิริวุฑฺโฒ) พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๒ บูรพาจารย์ รูปที่   ๒ พระราชพรหมจริยคุณ (อุทธีร์  อคฺคจิตฺตมหาเถร )…