Browsing: ประชาสัมพันธ์

 

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดดำเนินโครงการปฐมนิเทศนิสิตประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ประชาสัมพันธ์
0

ที่อยู่หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เลขที่  ๒๕๒  ตำบลนิเวศน์  อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕๑๗๐ เบอร์โทรศัพท์ภายใน โทร. ๐-๔๓๕๖-๙๕๑๗  Fax. ๐-๔๓๕๖-๙๔๘๗  …