Browsing: เกี่ยวกับวิทยาลัยสงฆ์

เกี่ยวกับวิทยาลัยสงฆ์
0

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๔๐ พระราชปรีชาญาณมุนี (พุทธา สิริวุฑฺโฒ) เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าอาวาสวัดบูรพาภิราม (พระอารามหลวง) ในขณะนั้น ได้มีโอกาสร่วมงานกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะเป็นองค์อุปถัมภ์และในฐานะเป็นสังฆบิดรของคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด มีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมให้ศิษยานุศิษย์ จากจังหวัดร้อยเอ็ด…

เกี่ยวกับวิทยาลัยสงฆ์
0

สุภาษิต           ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต แปลว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก ปรัชญา           จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม ปณิธาน           ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง…