เบอร์โทรศัพท์ภายใน

0

ที่อยู่หน่วยงาน
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
เลขที่  ๒๕๒  ตำบลนิเวศน์  อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕๑๗๐

เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โทร. ๐-๔๓๕๖-๙๕๑๗  Fax. ๐-๔๓๕๖-๙๔๘๗

 

 

Share.

About Author

Leave A Reply