ทำเนียบผู้บริหาร

0

1
บูรพาจารย์
รูปที่   ๑
พระราชปรีชาญาณมุนี
 (พุทธา  สิริวุฑฺโฒ)
พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๒

2บูรพาจารย์
รูปที่   ๒
พระราชพรหมจริยคุณ
(อุทธีร์  อคฺคจิตฺตมหาเถร )
พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๗

3ผู้อำนวยการห้องเรียนวิทยาเขตขอนแก่น
รูปที่   ๑
พระครูสุวรรณสรานุกิจ
พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๒

5
ผู้อำนวยการห้องเรียนวิทยาเขตขอนแก่น
รูปที่   ๒
พระราชธรรมโสภณ
(จำปี  ฉนฺทธมฺโม )
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๓

4ผู้อำนวยการห้องเรียนวิทยาเขตขอนแก่น
รูปที่   ๓
พระพุทธสารมุนี
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘

4
รก.ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสงฆ์  
รูปที่ ๑
พระมหาอุดร  ธมฺมปญฺโญ
พ.ศ. ๒๕๕๙ – พ.ศ ๒๕๖๐32-7

รก.ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสงฆ์  
รูปที่ ๒
พระเมธีธรรมาจารย์
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์  
รูปที่ ๑
พระครูวาปีจันทคุณ,ดร.

 

Share.

About Author

Leave A Reply