Home ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผลงานวิชาการที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความวิชาการ และนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ (MCU101 CONGRESS I)

รายชื่อผลงานวิชาการที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความวิชาการ และนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ (MCU101 CONGRESS I)

2 second read
0
0
12

รายชื่อผลงานวิชาการที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความวิชาการ และน าเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ (MCU101 CONGRESS I) เรื่อง “พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

Load More Related Articles
Load More In ประชาสัมพันธ์

Check Also

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป