“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒”

0 second read
0
375

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เรื่อง “เกณณ์ประกันคุณภาพการศึกษาและตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ “ โดยมี พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรานี พรรณวิเชียร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประชุมดังกล่าวมีคณะผู้บริหารทั้งจากส่วนกลางและวิทยาเขตเข้าร่วมประชุม จำนวน ๘๐ รูป/คน ในการนี้ท่านพระครูวาปีจันทคุณ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้ ดร.สุกานดา จันทวารีย์ รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

Load More Related Articles
Load More By จักรี

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔