“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดจัดพิธีปิดโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๖๒”

0 second read
0
616

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๑.๔๙ น. พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติโมลี (ป.ธ.๙, ดร.) รองเจ้าคณะภาค ๙ ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เมตตาเป็นประธานกล่าวปิดโครงการและให้โอวาสพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรแก่ พระนิสิตระดับปริญญาโท พระนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ในโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี คณะผู้บริหารฝ่ายบรรพชิต พระครูวาปีจันทคุณ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด พระครูวินัยธรวราวุฒิ มหาวโร, ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด พระครูปลัดสมหมาย อตฺถสิทโธ, ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เจ้าคณะพระสังฆาธิการ พระนิสิต ประธานฝ่ายฆราวาสมี คุณอุดมเกียรติ หงษ์มาลา ปลัดอำเภออาวุโส อำเภออาจสามารถ พร้อมด้วยหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น  ดร.สยามพร พันธไชย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดฝ่ายบริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มจร คณะเหล่าดารา ปลั๊ก (สวีเดน ทะสานนท์) มิ้น (ลีลานุช จีระเสมานนท์) และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีปิดโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดบูรพา บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

ภาพ:เนื้อหาข่าว โดย นายจักรี ผารัตน์

Load More Related Articles
Load More By จักรี

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔