Home กิจกรรม “วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดเข้าร่วมโครงการ มจร อีสาน จับมือพัฒนาอาจารย์ยกระดับมาตรฐานภาษาสู่สากล โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ ( Professional Development Project on English Proficiency Enhancement for lnstructors)”

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดเข้าร่วมโครงการ มจร อีสาน จับมือพัฒนาอาจารย์ยกระดับมาตรฐานภาษาสู่สากล โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ ( Professional Development Project on English Proficiency Enhancement for lnstructors)”

8 second read
0
0
46

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เป็นประธานกล่าวพิธีเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ ได้จัดขึ้นและดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ รวมระยะเวลามากว่า ๑๐ ปี แต่ละมีมีกิจกรรมการอบรมที่แตกต่างกัน เมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๑ และ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ ได้เน้นอบรมให้ความรู้คณาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ โดยคัดเลือกอาจารย์ประจำสาขาภาษาอังกฤษ และอาจารย์ที่มีผลคะแนนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ตั้งแต่ ๒๒๐ คะแนนขึ้นไป อบรมให้ความรู้เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ การใช้สื่อเพื่อการสอนภาษาอังกฤษที่ทันสมัย การวิจัยด้านภาษาอังกฤษ และการออกข้อสอบภาษาอังกฤษให้ได้มาตรฐาน เมื่อผ่านการอบรมมแล้ว นอกจากการสอนในวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ต้นสังกัดแล้ว ยังได้รับเชิญจากสถาบันภาษา ให้สอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นคณะกรรมการเขียนตำรา ออกข้อสอบ ของสถาบันภาษาอีกด้วย โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ ในปีนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการ และเป้าหมาย ให้ครอบคลุมถึงอาจารย์ มจร ทั่วประเทศ ที่มีมากกว่า ๑๓๗๐ รูป/คน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. อบรมให้ความรู้และพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ ๒.จัดการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์  และ ๓. วัดผลประเมินผลความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์”

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ ( Professional Development Project on English Proficiency Enhancement for lnstructors) สถาบันภาษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้บริหาร คณาจารย์ มจร จำนวน ๒๖๙ รูป/คน เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์จาก ๑. วิทยาเขตหนองคาย จำนวน ๒๘ รูป/คน ๒.วิทยาเขตขอนแก่น จำนวน ๔๐ รูป/คน  ๓.วิทยาเขตนครราชสีมา จำนวน ๓๑ รูป/คน ๔.วิทยาเขตอุบลราชธานี จำนวน ๒๗ รูป/คน ๕. วิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน ๒๗ รูป/คน ๖.วิทยาลัยสงฆ์เลย จำนวน ๑๓ รูป/คน ๗.วิทยาลัยสงฆ์นครพนม จำนวน ๘ รูป/คน  ๘. วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ จำนวน   ๒๖ รูป/คน  ๙. วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จำนวน ๒๐ รูป/คน ๑๐. วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จำนวน ๒๓ รูป/คน ๑๑.วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ จำนวน ๑๑ รูป/คน และ ๑๒. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม จำนวน ๑๕ รูป/คนการอบรมจะใช้ระเวลาในการอบรม ตลอด ๓ วัน และสอบอีก ๑ วัน รวมเป็น ๔ วัน ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ ม.ค.๖๓

โดยจะเน้นการให้ความรู้และเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๔ ทักษะ  แนะแนวการออกข้อสอบ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล อาจารย์สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตนายกสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ มาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการเขียน (Writing) และคาดหวังว่า จะมีคณาจารย์ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษครั้งนี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

Load More Related Articles
Load More By จักรี
Load More In กิจกรรม

Check Also

สำหรับนิสิตที่สอบข้อสอบกลาง 📃📃ในการฝึกทำ และฝึกการเข้าสู่ระบบ📑📑

👉👉โปรดทำความเข้าใจข้อความ ต่อไปนี้โดยด่วน #สำหรับนิสิตท … …