“ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าถวายมุทิตาสักการะ”

0 second read
0
595

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เมตตาเป็นประธานพิธีต้อนรับตราตั้งพระอุปัชฌาย์ พระครูวาปีจันทคุณ, ดร. (อัศเจรีย์ จนฺทวณฺโณ/พันธ์แก้ว) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เจ้าคณะตำบลเหนือเมือง เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองแคน ในการนี้คณะผู้บริหารฝ่ายบรรพชิต พระครูสุตวรธรรมกิจ, ดร.รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดฝ่ายวิชาการ พระครูวินัยธรวราวุฒิ มหาวโร, ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด พระครูปลัดสมหมาย อตฺถสิทโธ, ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ผู้บริหารฝ่ายคฤหัสถมี ดร.สยามพร พันธไชย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดฝ่ายบริหาร ดร.สุกานดา จันทวารีย์ รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เข้าถวายมุทิตาสักการะ ในโอกาสรับตราตั้งพระอุปัชฌาย์ ณ อุโบสถวัดบ้านเปลือยใหญ่ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

Load More Related Articles
Load More By จักรี

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔