“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดประชุมบุคลากร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ประจำเดือน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓”

0 second read
0
324

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ​๒๕๖๓​ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูวาปีจันทคุณ, ดร. ผู้อำนวยการ​วิทยาลัย​สงฆ์​ร้อยเอ็ด​ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรประจำเดือน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ มีผู้บริหารฝ่ายบรรพชิต พระครูสุตวรธรรมกิจ, ดร.รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดฝ่ายวิชาการ ดร.พระครูวินัยธรวราวุฒิ มหาวโร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ดร.พระครูปลัดสมหมาย อตฺถสิทโธ  ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ผู้บริหารฝ่ายคฤหัสถมี ดร.สยามพร พันธไชย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดฝ่ายบริหาร ดร.สุกานดา จันทวารีย์ รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด บุคลากร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อนุสรณ์ ๖๐ ปี วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ภาพ:เนื้อหาข่าว โดย นายจักรี ผารัตน์

Load More Related Articles
Load More By จักรี

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔