“ประกาศ ศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔”

4 second read
0
1,153

ศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔”

เปิดรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจำนวน ๕๐ อัตรา

ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ห้อง ๑๐๔ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โทร ๐๘๕-๔๖๔-๘๓๑๔ หรือ ๐๙๗-๑๑๒-๘๘๔๐

เอกสารในการรับสมัคร

๑. รูปถ่ายหน้าตรง ๑ นิ้ว

๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพระ และสำเนาหนังสือสุทธิ

๓. สำเนาทะเบียนบ้าน

๔. วุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (นักธรรม,บาลี)

๕. วุฒิการศึกษาสายสามัญ

๖. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารทหารไทยของผู้สมัครเท่านั้น

๗. หนังสือรับรองสถานศึกษาที่เข้าสอน

๘.เอกสารแนบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงคุณสมบัติ

 

 

Load More Related Articles
Load More By จักรี

Check Also

📣📣📣เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566 📌ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร -หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต -หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 📌ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร -หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต -หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต -หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 📌ระดับประกาศนียบัตร 5 หลักสูตร -หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ -หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน -หลักสูตรประกาศนียบัตรพระไตรปิฏกศึกษา -หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา -หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น