“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓”

0 second read
0
364

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระพลากร  สุมงคโล อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ มี พระอธิการระพิน ฐิตธมฺโม กรรมการหลักสูตรสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ดร.สยามพร พันธไชย กรรมการหลักสูตรสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ดร.สมหมาย  กลางหิน กรรมการหลักสูตรสาขารัฐประศาสนศาสตร์ และอาจารย์นภวศันต์  อังกาน เลขานุการและกรรมการหลักสูตรสาขารัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อนุสรณ์ ๖๐ ปี วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ภาพและข้อมูล โดย นายจักรี ผารัตน์

 

Load More Related Articles
Load More By จักรี

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด รับการตรวจการเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๕) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕