กิจกรรมต่าง ๆข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง กำหนดตารางสอบวัดผลและประเมินผลการศึกษา (ในรูปแบบออนไลน์) ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๒

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง กำหนดตารางสอบวัดผลและประเมินผลการศึกษา (ในรูปแบบออนไลน์)
ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบครับ

Back to top button
Close