Home กิจกรรม ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง กำหนดตารางสอบวัดผลและประเมินผลการศึกษา (ในรูปแบบออนไลน์) ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๒

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง กำหนดตารางสอบวัดผลและประเมินผลการศึกษา (ในรูปแบบออนไลน์) ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๒

0 second read
0
0
214

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง กำหนดตารางสอบวัดผลและประเมินผลการศึกษา (ในรูปแบบออนไลน์)
ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบครับ

Load More Related Articles
Load More By จักรี
Load More In กิจกรรม

Check Also

สำหรับนิสิตที่สอบข้อสอบกลาง 📃📃ในการฝึกทำ และฝึกการเข้าสู่ระบบ📑📑

👉👉โปรดทำความเข้าใจข้อความ ต่อไปนี้โดยด่วน #สำหรับนิสิตท … …