กิจกรรมต่าง ๆข่าวสารประชาสัมพันธ์

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ตั้งศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ตั้งศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙  ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย”

  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ควบคุมและป

Back to top button
Close