กิจกรรมต่าง ๆข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๒

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๒

Back to top button
Close