กิจกรรมต่าง ๆข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

Back to top button
Close