ขอนิมนต์/เรียนเชิญอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เข้าร่วม “โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๓”

0 second read
0
140

ขอนิมนต์/เรียนเชิญอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เข้าร่วม “โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๓”
ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อนุสรณ์ ๖๐ ปี วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Load More Related Articles
Load More By จักรี

Check Also

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมตารางเรียนตารางสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕” ฉบับที่ ๘/๒๕๖๕ ประจำวันอังคารที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕