กิจกรรมต่าง ๆข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอนิมนต์/เรียนเชิญนิสิต เข้าร่วม “โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓”

ขอนิมนต์/เรียนเชิญนิสิต เข้าร่วม “โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓”
ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมพระราชธรรมโสภณ (จำปี จนฺทธมฺโม) วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Back to top button
Close