ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หยุดการเรียนการสอนเทศกาลวันอาสาฬบูชา วันเข้าพรรษา และวันอุโบสถสังฆกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามเอกสารแนบครับ

Back to top button
Close