ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 

กำหนดการตรวจประเมิน วส.ร้อยเอ็ด

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

  • รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ ประธานกรรมการ
  • พระศรีศาสนบัณฑิต.ผศ. กรรมการ
  • นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ กรรมการและเลขานุการ

 

Back to top button
Close