ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดโครงการแนะนำแนวทางการสอนศีลธรรมในโรงเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVlD-19)

Back to top button
Close