ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เปิดรับสมัครพระนิสิตใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.)

Back to top button
Close