“ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เปิดรับสมัครพระนิสิตใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.)

0 second read
0
52

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมสรุปรายงานผลการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ ในช่วงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ (COVID-19)