“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมคณะทำงานบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓”

0 second read
0
158

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อชี้แจงการขออนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต