“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมกรณีพิเศษ บุคลากร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่”

0 second read
0
96

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อชี้แจงการขออนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต