วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๙ น. วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระครูวาปีจันทคุณ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี โดยมี พระเดชพระคุณพระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระครูโพธิวีรคุณ เจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์ พระครูปทุมพิทยาธร เจ้าคณะตำบลโพนสูง เจ้าอาวาสวัดโคกก่อง รับถวาย ณ วัดโคกก่อง ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

0 second read
0
107

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อชี้แจงการขออนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต