“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนา”

0 second read
0
145

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อชี้แจงการขออนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต