“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน”

0 second read
0
42

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อชี้แจงการขออนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต