“สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานผ้าพระกฐินทอดถวาย ศูนย์วิปัสสนาธุระ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มจร.”

0 second read
0
169

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อชี้แจงการขออนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต