“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ บัณฑิตศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา”

0 second read
0
47

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อชี้แจงการขออนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต