“ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรม สังกัดวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)”

0 second read
0
167

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อชี้แจงการขออนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต