ร้อยภูมิปัญญาสาเกตนคร : ผศ.ดร.สุกานดา จันทวารีย์ และพระมหาพงศ์ทราทิตย์ สุธีโร,ดร.

0 second read
1
2,020

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในงานครบรอบวันสถาปนา ๑๓๓ ปี มหาจุฬาฯ “แหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่น”

ในการนี้พระครูวาปีจันทคุณ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มีคำสั่งที่ ๑๙๘/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการจัดการความรู้ส่วนงาน ในงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ดร.พระครูวินัยธรวราวุฒิ มหาวโร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เป็นประธานคณะทำงาน ผศ.ดร.สุกานดา จันทวารีย์ รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ รองประธานคณะทำงาน และคณะทำงาน รวม ๘ รูป/คน จัดนิทรรศการ”แหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่น” และเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งวันครบรอบวันสถาปนา ๑๓๓ ปี มหาจุฬาฯ จัดระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

Load More Related Articles
Load More By จักรี

Check Also

📣📣📣เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566 📌ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร -หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต -หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 📌ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร -หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต -หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต -หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 📌ระดับประกาศนียบัตร 5 หลักสูตร -หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ -หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน -หลักสูตรประกาศนียบัตรพระไตรปิฏกศึกษา -หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา -หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น