ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและมาตรการการทำงานบุคลากรและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิค-๑๙ (COVID-19) ตามเอกสารแนบครับ

0 second read
0
200

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมสรุปรายงานผลการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ ในช่วงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ (COVID-19)