“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)”

0 second read
0
136

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพระพุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๕