“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)”

0 second read
0
237
Load More Related Articles
Load More By จักรี
Load More In ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด รับการตรวจการเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๕) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕