วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท (รป.ม.) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 2 รับสมัคร วันนี้ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

0 second read
0
197

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพระพุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๕