คณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์

0

4
พระราชพรหมจริยคุณ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์

6พระมหาอุดร  ธมฺมปญฺโญ
ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์

 

Share.

About Author

Leave A Reply