วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท (รป.ม.) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 2 รับสมัคร วันนี้ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

0 second read
0
81
Load More In ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Check Also

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมโครงการบรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อน”