วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ป.โท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๓ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

0 second read
0
42

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นบัณฑิต