วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดโครงการจัดการความรู้ (KM) การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือการบริหารจัดการหลักสูตรตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา”

0 second read
0
38

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นบัณฑิต