ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๒)

4 second read
0
2,981
02-ประกาศ-เรื่อง-แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19-ฉ-2 (1)
Load More Related Articles
Load More By จักรี
Load More In ไม่มีหมวดหมู่

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด รับการตรวจการเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๕) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕