วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดอบรม ข้อสอบกลาง TESTING.MCU หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ร่วมกับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

0 second read
0
189

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพระพุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๕