วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดอบรม ข้อสอบกลาง TESTING.MCU หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ร่วมกับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

0 second read
0
89

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๔ (ตารางเรียน ตารางสอน)