สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงประทานผ้าพระกฐิน ตามที่ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอประทานผ้าพระกฐินให้ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธวัชบุรี ทอดถวายแด่พระภิกษุจำพรรษาถ้วนไตรมาส

0 second read
0
498

Check Also

ศูนย์อำนวยการจัดโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด