วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ  บัณฑิตรุ่นที่ 66 มหาบัณฑิตรุ่นที่ 31 ปริญญากิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณ

0 second read
0
40

Check Also

ศูนย์อำนวยการจัดโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด