วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหอพักนิสิต (อาคารพระราชพรหมจริยคุณ สุเทพ สุกฺกธมฺโม)

0 second read
0
84

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพระพุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๕