วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด พิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต (อาคารพระราชพรหมจริยคุณ สุเทพ สุกฺกธมฺโม)

0 second read
0
208
Load More Related Articles
Load More By จักรี
Load More In ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด รับการตรวจการเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๕) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕