ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ผู้ประสงค์สมัครสอบ ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ณ ส่วนงานบริหาร ห้อง ๑๐๓ สำนักงานวิทยาสงฆ์ร้อยเอ็ด อาคารเรียนพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต ) อนุสรณ์ ๖๐ ปี วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๒๕๒ หมู่ ๔ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. โทร ๐-๔๓๕๖-๙๕๑๗ , ๐๘๖-๒๓๘๑๕๒๕

1 second read
0
518
DOC070515-07052015070250
Load More Related Articles
Load More By จักรี
Load More In ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Check Also

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด รับการตรวจการเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๕) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕