คัมภีร์พุทธศาสตร์

พระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาฯ (ภาษาไทย)

อนุทิน การแปลและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


พระมหาสมจินต์ สัมมาปัญโญ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

พ.ศ. ๒๕๓๓ – พ.ศ. ๒๕๓๖ l พ.ศ. ๒๕๓๗ l พ.ศ. ๒๕๓๘ – พ.ศ. ๒๕๔๒

 

๑๑ มีนาคม ๒๕๓๘
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีหนังสือที่ ๐๐๑/๑๔๒๕ ลงนามโดย พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตตสุทธิ) เจริญพร อธิบดีกรมการศาสนา ขออุปถัมภ์
งบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๓๙ เพื่ออุดหนุนการแปลและจัดพิมพ์พระ ไตรปิฎกภาษาไทย สำหรับงบประมาณของโครงการฯ ปีที่ ๓ ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของ
โครงการฯ เป็นจำนวนเงิน ๒๑,๒๕๒,๖๒๐ บาท ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๘
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีประกาศมหาวิทยาลัยที่ ๓๗/๒๕๓๘ ลงนาม โดยพระอมรเมธาจารย์ (นคร เขมปาลี) อธิการบดี แต่งตั้งคณะบรรณาธิการ
พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน ๑๗ รูป/คน มีพระ เมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เป็นประธาน พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ
(ณรงค์ จิตฺตโสภโณ) เป็นรองประธาน พระศรีสุทธิพงศ์ (อาทร อินฺทปฺโ) เป็น บรรณาธิการและเลขานุการ พระมหาสมจินต์ สมฺมาปฺโ เป็นบรรณาธิการและผู้
ช่วยเลขานุการ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๘
พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะบรรณาธิการพระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาฯ ได้เป็นประธานการประชุม
คณะบรรณาธิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๓๘ ณ ห้องประชุม ๒๐๙ อาคารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมได้พิจารณาภารกิจของคณะบรรณาธิการ ที่สำคัญคือ ได้จัดให้มี
คณะบรรณกรประจำปิฎกและประจำเล่ม

๑๔ กันยายน ๒๕๓๘
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีประกาศมหาวิทยาลัยที่ ๔๖/๒๕๓๘ ลงนาม โดยพระอมรเมธาจารย์ (นคร เขมปาลี) อธิการบดี แต่งตั้งคณะบรรณกรพระ
ไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วยบรรณกร ๗ คณะ คือ
(๑) คณะบรรณกรพระวินัยปิฎก จำนวน ๗ รูป/คน มีพระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เป็นประธาน พระมหาสมจินต์ สมฺมาปฺโ เป็นบรรณกรและ
เลขานุการ
(๒) คณะบรรณกรพระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย จำนวน ๕ รูป/คน มีพระ เมธีรัตนดิลก(จรรยา ชินวํโส) เป็นประธาน พระมหาคะนอง ปวฑฺฒโก เป็นบรรณกรและ เลขานุการ
(๓) คณะบรรณกรพระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย จำนวน ๖ รูป/คน มี พระมหาสมชัย กุสลจิตฺโต เป็นประธาน นายสมบูรณ์ สมนวล เป็นบรรณกรและ เลขานุการ
(๔) คณะบรรณกรพระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย จำนวน ๖ รูป/คน มี พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ) เป็นประธาน พระมหาอุทัย ?าณธโร เป็นบรรณกรและเลขานุการ
(๕) คณะบรรณกรพระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จำนวน ๖ รูป/คน มี พระมหาสันติ นาควโร เป็นประธาน พระมหานิรันดร์ นิรนฺตโร เป็นบรรณกรและ เลขานุการ
(๖) คณะบรรณกรพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จำนวน ๑๐ รูป/คน มี พระศรีสิทธิมุนี (มนู สุมโน) เป็นประธาน พระมหาบูรณะ ชาตเมโธ เป็นบรรณกร
และเลขานุการ
(๗) คณะบรรณกรพระอภิธรรมปิฎก จำนวน ๑๒ รูป/คน มีพระศรีสุทธิพงศ์ (อาทร อินฺทปฺโ) เป็นประธาน นายมนัส จอดพิมาย เป็นบรรณกรและเลขานุการ

๒๘ กันยายน ๒๕๓๘
พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมมจิตโต) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะบรรณาธิการพระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาฯ ได้เป็นประธานการประชุม
คณะบรรณาธิการ ครั้งที่ ๒/๒๕๓๘ ณ ห้องประชุม ๒๐๙ อาคารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมได้สรุปการดำเนินงานสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๓๘ ที่
สำคัญ คือมีการแต่งตั้งคณะบรรณกร ๗ คณะ และกำหนดกรอบในการดำเนินงาน ร่วมกันอย่างชัดเจน

๙ ตุลาคม ๒๕๓๙
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ทำสัญญาจ้างพิมพ์หนังสือพระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยนายแสวง อุดมศรี ู้รับมอบอำนาจจากมหาวิทยาลัย เป็นผู้ว่าจ้างพิมพ์ กับนายดนสวัสดิ์ ชาติเมธี ผู้จัดการโรงพิมพ์ ผู้รับจ้างพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตกลงว่าจ้างพิมพ์หนังสือพระไตรปิฎก จำนวน ๒๗๐,๐๐๐ เล่ม ราคาประมาณเล่มละ ๙๘.๙๘ บาท ราคายกละ ๘,๔๘๓.๕๒ บาท รวมค่าพิมพ์ทั้งสิ้น ๒๖,๗๒๒,๙๘๐ บาท

๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๙
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีหนังสือที่ มจร ๐๐๑/๒๒๑๐ ถึงสำนักราช เลขาธิการ ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานพระบรมราช
วโรกาส นำคณะ ประกอบด้วยภิกษุ ๑๔ รูป ฆราวาส ๗ คน เข้าเฝ้าฯ ถวาย พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาฯ จำนวน ๓ เล่ม ได้แก่ พระวินัยปิฎก ๑ เล่ม พระสุตตันตปิฎก ๑ เล่ม และพระอภิธรรมปิฎก ๑ เล่ม

๑๐ มกราคม ๒๕๔๐
สำนักราชเลขาธิการ มีหนังสือที่ รล ๐๐๐๓/๔๓๖ ลงนามโดยหลวงพีรพงษ์ เกษมศรี ราชเลขาธิการ เรียนผู้อำนวยการกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรด ให้คณะบุคคลเข้าเฝ้า สมเด็จพระบรมโอรสาธิการ ฯ สยามมกุฎราชกุมาร แทนพระองค์
คณะบุคคลเข้าเฝ้า ประกอบด้วยพระภิกษุ ๑๔ รูป ฆราวาส จำนวน ๗ คน เฝ้าและเข้าเฝ้า ฯ ถวายพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาฯ

๑๒ มกราคม ๒๕๔๐
กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีหนังสือที่ พว ๐๐๐๕/๘ ลงนามโดย พลตรี อารักษ์ โรจนุตมะ กรมวังผู้ใหญ่
ประจำพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร นมัสการ พระ สุเมธาธิบดี(บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ) นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่า “สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้า ฯ ในวันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๓๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ พระตำหนักนนทบุรี

๑๗ มกราคม ๒๕๔๐
สำนักราชเลขาธิการ มีหนังสือที่ รล ๐๐๐๔/๘๒๙ ลงนามโดยหม่อมพีรพงษ์ เกษมศรี ราชเลขาธิการ นมัสการ พระสุเมธาธิบดี นายกสภามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แจ้งว่า “ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบ ฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดให้เข้าเฝ้า สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร แทนพระองค์ ซึ่งพระราชทานให้เข้าเฝ้า ในวัน อังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ พระตำหนักนนทบุรี

๒๘ มกราคม ๒๕๔๐
คณะผู้บริหารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน ๒๒ รูป/คน มีพระ สุเมธาธิบดี นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน เฝ้าและเข้าเฝ้า สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร เพื่อถวายพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ มหาจุฬาฯ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ พระตำหนักนนทบุรี

๔ มิถุนายน ๒๕๔๑
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยนายเชน นคร ผู้จัดการ ได้ทำ สัญญาว่าจ้างบริษัท จงสุภาพ จำกัด โดยนายณรงค์ จงภักดีอักษร เป็นผู้ทำปก พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาฯ จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ เล่ม ราคา เล่มละ ๓๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๒
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหาร โครงการฯ ได้มอบต้นฉบับพระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๗ ซึ่งเป็นชุดสุดท้ายแก่โรงพิมพ์ เพื่อจัดต่อไป

๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๒
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีหนังสือที่ ศธ ๑๗๐๐/๑๐๒๗ ลงนามโดย พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตตสุทธิ) นายกสภามหาวิทยาลัย ถึง
สำนักราชเลขาธิการ ทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานในงานสมโภชพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาฯ

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๒
สำนักพระราชวัง มีหนังสือที่ รล ๐๐๐๘/๔๑๓๙ แจ้งให้มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทราบว่า “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงรับเสด็จมาเป็นประธานในงานสมโภชพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ มหาจุฬาฯ ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ มณฑลพิธี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

๒๐ กันยายน ๒๕๔๒
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีหนังสือที่ ศธ ๑๗๐๐/๑๐๘๙ ลง นามโดย พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตตสุทธิ) นายกสภามหาวิทยาลัย ถึง
กรมการศาสนา ให้นำความกราบทูลเชิญสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานในการประทานพระไตรปิฎก ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแก่เจ้าคณะภาค และเจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราช รังสฤษฎิ์

๔ ตุลาคม ๒๕๔๒

กรมการศาสนาได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๓๐๗/๑๖๖ แจ้งให้ทราบว่า สมเด็จ พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงรับอาราธนาเสด็จมาเป็นองค์ประธาน
ในการประทานพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาฯ ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุ

๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานสมโภชพระไตรปิฎก ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ มณฑลพิธี วัดมหาธาตุยุวราช
รังสฤษฎิ์ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นประธานในพิธี พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ถวายความอุปถัมภ์การแปล พระไตรปิฎก และทรงเปิดนิทรรศการ

๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
งานสมโภชพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาฯ วันที่ ๒ ณ พระอุโบสถวัด มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เวลา ๑๖.๓๐ น. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นประธานในพิธี ประทานพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก่เจ้าคณะภาคและเจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศ