Home บุคลากรสำนักงานวิชาการ

บุคลากรสำนักงานวิชาการ

ผศ.ดร.สุกานดา จันทวารีย์

ผศ.ดร.สุกานดา จันทวารีย์

รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
พระครูใบฎีกาชาญยุทธ

พระครูใบฎีกาชาญยุทธ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายนาวี แก้วดี

นายนาวี แก้วดี

นักจัดการงานทั่วไป
นายจักรี ผารัตน์

นายจักรี ผารัตน์

นักวิชาการศึกษา
นางสาว​อนงค์​ นินทราช

นางสาว​อนงค์​ นินทราช

บรรณารักษ์​
นางสาวชนัญชิดา ถาวะโร

นางสาวชนัญชิดา ถาวะโร

เจ้าหน้าที่ธุรการ