ตารางเรียน/ปฏิทินการศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสาร บฑ.
ดาวน์โหลดเอกสาร บฑ.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระครูปลัดสมหมาย อตฺถสิทฺโธ, ดร

พระครูปลัดสมหมาย อตฺถสิทฺโธ, ดร

อาจารย์

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) Ph.D. (Buddhist Studies) ศน.ม.(รัฐศาสตร์การปกครอง) M.A. (Political science) รบ. (รัฐศาสตร์) B.A. (political science)

พระครูวาปีจันทคุณ, ผศ.ดร.

พระครูวาปีจันทคุณ, ผศ.ดร.

อาจารย์

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) Ph.D. (Buddhist Studies) ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) M.A. (Buddhism and Philosophy) พธ.บ. (สังคมศึกษา) B.A. (Social Studies)

พระนัฐวุฒิ สิริจนฺโท, ดร.

พระนัฐวุฒิ สิริจนฺโท, ดร.

อาจารย์

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) Ph.D. (Buddhist studies) พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) M.A. (Buddhist studies) ร.ม. (รัฐศาสตร์) M.A. (Political science) พธ.บ. (การเมืองการปกครอง) B.A. (Political science)

ดร.ไพฑูรย์ สวนมะไฟ

ดร.ไพฑูรย์ สวนมะไฟ

อาจารย์

Ph.D. (Buddhist Studies) M.A. (Buddhist Studies) ศน.บ. (ปรัชญา) B.A. (Philosophy)

ดร. สังเวียน สาผาง

ดร. สังเวียน สาผาง

อาจารย์

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) Ph.D. (Buddhist studies) ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต) M.A. (Sanskrit) ศน.บ. (บาลีและสันสกฤต) B.A. (Pali-Sanskrit)

Back to top button
Close